spot_img

Žádost o vynětí půdy: Co o ní třeba vědět?

Přinášíme vzor žádosti o odnětí zemědělské půdy z půdního fondu, o stanovisko a o určení bonitovaných půdně-ekologické jednotky. Co musí obsahovat? Jaké doklady potřebujete?

zh, Pravda 06.10.2021 10:00 plán, stavba Foto: Shutterstock
Ilustrační foto.
Vzor žádosti o odnětí zemědělské půdy

(Žadatel – jméno a příjmení, adresa)
Okresní úřad …
Pozemkový a lesní odbor
adresa …

Věc: Žádost o trvalé / dočasné odnětí zemědělské půdy ve smyslu ust. § 17 odst. 4 zákona č. 220/2004 CFU o ochraně a využívání zemědělské půdy a o změně některých zákonů.

Jméno a příjmení (i rodné příjmení) navrhovatele (ů) (nebo název, IČO) …
Adresa (sídlo navrhovatele) …
Žádám o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí zem. půdy pro investiční záměr …
O celkové výměře … m2
Pozemek se nachází na zastavěném území obce / mimo zastav. území obce (nehodící škrtněte) v katastrálním území: …

Pause0% VolumeAd
Trvalý záběr zasahuje pozemky:

pozemek KN výměra druh pozemku oddělené GP na výměru druh pozemku
parc.č. m2 KN novým parc.č. m2 nový
Odůvodnění (podle potřeby pokračování v příloze):

V … datum: ..

Podpis, razítko žadatele

Prodej, dědění, dělení zemědělské půdy a jak na ní stavět – s Janou Alušíkovou z advokátní kanceláře MPH – odvysílány 26. 2. 2021.
přílohy:

Souhlas podle § 13 až 15 (pouze nad 1 000 m2 odnětí)
Projektová dokumentace investičního záměru
Bilance skrývky humusových horizontu zemědělské půdy, vypracovaná oprávněnou osobou
Výpis z KN k listu vlastnictví a kopie z katastrální mapy k LV (orig. Nebo ověřená kopie)
2 x geometrický plán ověřen, z toho 1 x barevná kopie)
vyjádření obce k funkčnímu využití pozemku
pravomocné územní rozhodnutí (nebo vyjádření stav. úřadu o sloučení územního a stavebního řízení)
potvrzení o over. BPEJ (8-korunový kolek)
Vyjádření Hydromeliorácií š.p. Bratislava (Vrakunská 29, 82563 Bratislava) k existenci hydromelioračných zařízení na pozemku (podle potřeby)
vyjádření dotčených orgánů státní správy (podle potřeby)
výpočet odvodu za odnětí
33-korunový kolek
oči, otazníky, žena

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články